Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Xiaomi εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το Προϊόν Xiaomi δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση διαρκεί και παρέχεται για δύο (2) έτη για την κεντρική μονάδα, έξι (6) μήνες για την αφαιρούμενη μπαταρία και τον φορτιστή, δύο (2) έτη για τη μη αφαιρούμενη μπαταρία, από την ημερομηνία αγοράς. Παρά τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω ρήτρα, η Xiaomi δεν εξαιρεί, περιορίζει ή αναστέλλει την περίοδο της ελάχιστης νόμιμης εγγύησης που επιβάλλεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώματος, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αυτά είναι τα μόνα και αποκλειστικά μέτρα αποκατάστασής σας. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις αποστολής και διεκπεραίωσης, εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τυχόν προϊόν υλικού αντικατάστασης θα συνοδεύεται από εγγύηση για το υπολειπόμενο διάστημα της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο εκ των δύο διαστημάτων είναι μεγαλύτερο, ή για τυχόν επιπρόσθετη χρονική περίοδο που μπορεί να ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δύναται να ζητήσει από τον πελάτη να προσκομίσει στοιχεία απόδειξης αγοράς και κάρτας εγγύησης με τον αριθμό IMEI του Προϊόντος. Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως φυλάξει ή διατηρήσει σε συνάρτηση με το προϊόν. Τέτοιου είδους δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά πιθανολογείται να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εργασιών σέρβις και η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοιες ζημιές ή απώλειες.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Xiaomi, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το εμπορικό σήμα «Xiaomi» ή «Mi» ή «POCO», την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο που είναι προσαρτημένο σε αυτό.

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν: (α) ζημιές που έχουν προκύψει λόγω ανωτέρας βίας ή θεομηνιών, π.χ. κεραυνοπληξιών, ανεμοστρόβιλων, πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών, (β) αμέλεια, (γ) εμπορική χρήση, (δ) μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) ζημιές που έχουν προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία, (η) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και των επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο που δεν είναι εκπρόσωπος της Xiaomi ή (i) αστοχία τήρησης των οδηγιών που σχετίζονται με τη χρήση του Προϊόντος.

Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού και δεδομένων χρήστη δεν καλύπτονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi ή POCO δεν είναι εξουσιοδοτημένος για την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης, επέκτασης ή προσθήκης στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Αν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θίγεται ή επηρεάζεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς.

ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα περιορίζονται στη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν θετικές, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας εισοδήματος ή δεδομένων, για ζημιές που απορρέουν από τυχόν παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, ακόμα και αν η Xiaomi είχε ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης των εν λόγω ζημιών.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων, θετικών ή αποθετικών ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

Στοιχεία Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Επισκευών POCO


Χώρα
Πόλη Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών Διεύθυνση Ημέρες λειτουργίας Ωράριο λειτουργίας Αρ. τηλεφώνου
Ελλάδα Αθήνα Κέντρο Επισκευών Info Quest Technologies Μπιχάκη 42, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 16:00 211 999 1260
Ελλάδα Αθήνα Mi Store Collection Point Εμπορικό κέντρο Golden Hall, 1ος όροφος, Λεωφ. Κηφισίας 37A, 15123 Μαρούσι Δευτέρα έως Σάββατο 10:00 έως 21:00 και Σάββατο 10:00 έως 20:00 211 999 7333
Ελλάδα Θεσσαλονίκη Mi Store Collection Point Π.Μελά 14, 546 22 Δευτέρα έως Σάββατο 10:00 έως 21:00 και Σάββατο 10:00 έως 18:00 231 128 6678
Ελλάδα Θεσσαλονίκη Mi Store Collection Point Μ. Αντύπα 41, 57001 Πυλαία Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 17:00 231 080 5721ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ -- POCO X3 PRO

Πέραν των δικαιωμάτων που έχει ο καταναλωτής και τα οποία παρέχονται μέσω της νόμιμης εγγύησης και βάσει των όρων όπως αυτοί διατίθενται στον σύνδεσμο //www.po.co/global/service/warranty/, η ακόλουθη προαιρετική και συμπληρωματική εγγύηση η οποία παρέχεται δωρεάν είναι πλέον στη διάθεση των καταναλωτών στην Επικράτεια της Ελλάδας («Καταναλωτής»). Η εμπορική εγγύηση παρέχεται από την Xiaomi Technology Netherlands B.V. με έδρα στη διεύθυνση Prinses Beatrixlaan 582, Χάγη 2595BM, Κάτω Χώρες.

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει συσκευή κινητής τηλεφωνίας POCO X3 Pro (J20S) («Προϊόν») κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαίου του 2021 έως και 6 Αυγούστου 2022 από τα επίσημα κανάλια διανομής (διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου) της Xiaomi στην Ελλάδα («Επικράτεια») και έχουν ενεργοποιήσει το Smartphone τους εντός της συγκεκριμένης χώρας δικαιούνται μία δωρεάν επισκευή της συσκευής τους στο τοπικό Κέντρο Επισκευών της Xiaomi κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες από την αγορά της συσκευής και σε περίπτωση που η οθόνη των προαναφερθέντων Προϊόντων έχει υποστεί ζημία ή παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα λόγω μη ηθελημένης μεταχείρισης από μέρους του Καταναλωτή (π.χ. ακούσια πτώση του Προϊόντος).

Η εν λόγω επισκευή παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, δωρεάν αντικατάσταση της οθόνης.

Προκειμένου να επωφεληθούν από την προαναφερθείσα εμπορική εγγύηση, οι Καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Xiaomi. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους Καταναλωτές να αποστείλουν το αντίστοιχο τιμολόγιο ή απόδειξη για τη συγκεκριμένη αγορά.

2. Εξαιρέσεις

Η εν λόγω εμπορική εγγύηση δεν ισχύει και δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

I. Πρόκληση ζημίας της οθόνης η οποία έγινε ηθελημένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας,
II. Πρόκληση ζημίας η οποία επηρεάζει επιφανειακά την οθόνη, όπως γρατζουνιές ή πλήττει αισθητικά την εμφάνιση της οθόνης,
III. Πρόκληση ζημίας λόγω κακόβουλου ή παράνομου λογισμικού ή λόγω χρήσης εφαρμογών τρίτων από τον Καταναλωτή.

Επιπλέον, η εμπορική εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

I. Ο Καναλωτής δεν έχει προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς,
II. Ο σειριακός και/ή μοναδικός σειριακός αριθμός (IMEI) έχει καταστραφεί, αφαιρεθεί ή παραποιηθεί,
III. Πρόκειται για προϊόν απομίμησης το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί από την Xiaomi,
IV. Η προκληθείσα ζημία οφείλεται σε χρήση διαφορετική από αυτήν για την οποία προορίζεται η συσκευή ή σε χρήση η οποία αντίκειται στις οδηγίες και το εγχειρίδιο οδηγιών όπως αυτές προσδιορίζονται από την Xiaomi ή τον εκάστοτε πωλητή,
V. Η προκλειθείσα ζημία οφείλεται σε απόπειρα επισκευής/κακή χρήση της συσκευής από πλευράς του Καταναλωτή ή σε χρήση μη εκγκεκριμένων ή μη αυθεντικών ανταλλακτικών, λογισμικού ή εξαρτημάτων της συσκευής.

Η παρούσα εμπορική εγγύηση δεν καλύπτει Προϊόντα τα οποία λόγω φθοράς ή τυχόν αλλοιώσεων της οθόνης, επρεπε να αντικατασταθούν με νέο Προϊόν. Η εν λόγω αντικατάσταση καλύπτεται στη νόμιμη εγγύηση.

Η παρούσα εμπορική εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Καταναλωτή δυνάμει του ισχύοντος νόμου.