Home > Support > รับประกัน

รับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัด

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะมีผลกับผลิตภัณฑ์ Xiaomi อันเนื่องมาจากความชำรุดของโทรศัพท์มือถือภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ และอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัท บริษัทจะให้บริการซ่อมฟรีภายในระยะเวลารับประกัน

ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลารับประกัน ขอบเขตของการรับประกัน ช่องทางการขอรับบริการ
Poco F2 Lite 15 เดือน แรงงานและชิ้นส่วนต่างๆ Walk in
แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ภายในบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ POCO 6 เดือน แรงงานและชิ้นส่วนต่างๆ Walk in

สังเกต: รับประกัน 15 เดือนสำหรับรุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019

การรับประกันนับจากหลักฐานเอกสารการซื้อขาย

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. การรับประกันแบบมีจำกัดนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับประกันระหว่างประเทศ ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต การบริการการรับประกันจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการของ Xiaomi โดยตรง หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi เท่านั้น

 2. Xiaomi อาจทำการทดสอบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อหาสาเหตุของความผิดพลาด/ ข้อบกพร่อง ก่อนที่จะส่งสินค้าเข้ารับการตรวจสอบ ลูกค้าควรสำรองข้อมูลและนำข้อมูลลับใด ๆ ออกจากผลิตภัณฑ์ Xiaomi จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของโปรแกรมข้อมูลหรือสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้

 3. ก่อนที่จะติดต่อตัวแทนบริการ Xiaomi โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ให้พร้อม:

  • หมายเลขรุ่น หมายเลขเครื่อง และหมายเลข IMEI ถ้ามี

  • ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของลูกค้า

  • หมายเลขการสั่งซื้อ สำเนาใบสั่งซื้อ/สำเนาใบเสร็จของลูกค้า

 4. การรับประกันผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือ 30 วันหลังจากวันที่เสร็จสิ้นการซ่อมแซมแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า

 5. ระยะเวลาการรับประกันจะนับต่อเนื่องต่อไปในกรณีที่ผลิตภัณฑ์พบว่ามีข้อบกพร่องหลังจากได้รับการอัพเกรด OTA จาก Xiaomi อย่างเป็นทางการ (ไม่มีข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์)

 6. เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

  • หมายเลขเครื่อง หมายเลข IMEI ของผลิตภัณฑ์ ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, ทำลาย, หรือเลือนหายจนไม่สามารถอ่านได้ หรืออุปกรณ์เสริม/ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สูญหาย

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน / บนพื้นผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรอยแตกรอยบุบหรือรอยขีดข่วนในกรณีภายนอกหน้าจอเลนส์กล้องปุ่มและสิ่งที่แนบอื่น ๆ

  • การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปื้อน

  • กรณีอื่นใดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ

 7. Xiaomi จะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้น "อยู่ภายใต้การรับประกัน" หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทตามมาตรฐานข้างต้น การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นอกการรับประกันจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการของ Xiaomi หรือ POCO โดยตรงและลูกค้าได้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

บริการเพิ่มเติมสาหรับ POCO F4 GT

นอกเหนือจากสิทธิของลูกค้าที่ได้รับตามการรับประกันทางกฎหมายและตามข้อกาหนดที่เผยแพร่บน https://www.mi.com/global/service/warranty การรับประกันทางการค้าเพิ่มเติมโดยสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทุกคนที่ซื้อและเปิดใช้งาน POCO FF4 GT (“ผลิตภัณฑ์”) ในอาณาเขตของประเทศไทย (“ลูกค้า”) การรับประกันทางการค้านี้นาเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbor City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

1. การคุ้มครองหน้าจอ

ก) ขอบเขต

ลูกค้าที่ซื้อ POCO F4 GT ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 ในช่องทางจาหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย (“พื้นที่”) และเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมหน้าจอฟรีจานวนหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (66) เดือนแรกภายหลังจากการซื้อ ในกรณีที่หน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่ตามที่อ้างถึงก่อนหน้า เกิดความเสียหายหรือ ความพผิดพลาด โดยการกระทาที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ)

การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ (ในกรณีที่จาเป็น) จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi โดยลูกค้าอาจถูกร้องขอให้นาส่งหลักฐานการซื้อสินค้าหรือใบส่งสินค้าดังกล่าว

ข) ข้อยกเว้น

การรับประกันทางการค้า (การคุ้มครองหน้าจอ) จะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
I. ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทาที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
II. ความเสียหายที่ส่งผลเพียงแค่พื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วน หรือ ความสวยงามภายนอกอื่นของหน้าจอ
III. ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า

นอกจากนี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
I. ลูกค้าไม่ได้แสดงใบเสร็จ หรือใบส่งสินค้า
II. หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือลอกออกหรือมีการดัดแปลง
III. ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
IV. ความชารุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงกับคาแนะนา หรือ คาสั่ง หรือ เอกสารคู่มือของ Xiaomi หรือผู้ขาย
V. ความชารุดที่เกิดจากการจัดการ/ซ่อมแซมของลูกค้าเองหรือจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการ/ซ่อมแซม หรือ/การใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาต

การรับประกันทางการค้านี้ จะยังไม่ถูกใช้กับสินค้าซึ่งจะต้องทดแทนด้วยเครื่องใหม่ อันเนื่องมาจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ การเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานการรับประกันปกติตามกฎหมาย

ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจากัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

บริการระดับพรีเมียมของ POCO X3 PRO/POCO F3

ผู้ใช้ปลายทางที่ซื้อ POCO X3 PRO/POCO F3 จากช่องทางจำหน่ายในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือ POCO และเปิดใช้งานเครื่องภายในประเทศจะได้รับ:

1. การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ

นอกจากสิทธิ์ของลูกค้าที่อนุญาตโดยการรับประกันตามกฎหมายและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่เผยแพร่อยู่บน https://www.mi.com/global/service/warranty หรือ //www.po.co/global/service/warranty/ การรับประกันทางการค้าเพิ่มเติมโดยสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทั้งหมดในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย/ ประเทศเวียดนาม (“ลูกค้า”) การรับประกันทางการค้าถูกนำเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

a) ขอบเขต

ลูกค้าที่ซื้อ POCO X3 PRO หรือ POCO F3 (“ผลิตภัณฑ์”) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2021 และ 24 พฤษภาคม 2022 ในช่องทางจำหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย/ ประเทศเวียดนาม (“เขตพื้นที่”) และเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมฟรีหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (6) เดือนแรกหลังจากการซื้อหากหน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่เอ่ยถึงด้านบนเกิดความเสียหายหรือ ความผิดพลาด โดยการกระทำที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ)

การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายและรวมถึง (หากจำเป็น) การเปลี่ยนทดแทนหน้าจอซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi ลูกค้าอาจถูกร้องขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ของการซื้อหรือใบเสร็จการจัดส่ง

b) ข้อยกเว้น

การรับประกันทางการค้าจะไม่มีผลบังคับใช้หรือครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
I. ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทำที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
II. ความเสียหายที่ส่งผลต่อพื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วนหรือร่องลอยของลวดลายอื่นๆ บนหน้าจอ
III. ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอปบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า

นอกจากนี้ การรับประกันทางการค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
I. ลูกค้าไม่ได้แสดงใบแจ้งหนี้ของการซื้อหรือใบเสร็จการจัดส่ง
II. หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือลอกออกหรือทำให้ยุ่งเหยิง
III. ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
IV. ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือตรงข้ามกับคำแนะนำ คู่มือ หรือแนวทางของผู้ซื้อและ Xiaomi
V. ความชำรุดที่เกิดจากจัดการ/ซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยลูกค้าเอง หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาต

การรับประกันทางการค้านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกเปลี่ยนทดแทนด้วยเครื่องใหม่ อันเกิดจากความเสียหายหรือการดัดแปลงของหน้าจอ การเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรับประกันทางกฎหมาย

ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้