Home > Support > ZÁRUKA

ZÁRUKA

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok Xiaomi nebude počas záručnej doby pri bežnom používaní vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní. Záruka je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov na hostiteľskú jednotku, 6 mesiacov na vymeniteľnú batériu a nabíjačku a 24 mesiacov na nevymeniteľnú batériu od dátumu nákupu. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie spoločnosť Xiaomi nevylučuje, neobmedzuje ani neruší minimálnu zákonnú záručnú dobu stanovenú príslušným zákonom. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

V prípade vady sú toto v najširšom rozsahu Vaše jediné a výlučné nápravné prostriedky. Môžu Vám byť účtované prepravné a manipulačné poplatky s výnimkou prípadov zakázaných príslušnými zákonmi. Na akýkoľvek náhradný hardvérový produkt bude poskytnutá záruka v trvaní zostávajúcej časti pôvodnej záručnej doby alebo 30 dní, podľa toho, ktorá doba trvá dlhšie, alebo v trvaní doby, ktorá je platná v zmysle Vašej jurisdikcie.

AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

V súlade s platnými právnymi predpismi môže spoločnosť Xiaomi požadovať od zákazníka predloženie podrobného dokladu o nákupe a záručného listu s IMEI kódom produktu. Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných dát a materiálov, ktoré máte vo výrobku inštalované alebo uložené je na Vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že všetky takéto dáta budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich stratu, zmazanie a následné škody.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou „Xiaomi“ alebo „Mi“ alebo „POCO“, obchodnou značkou alebo logom, ktoré sú na ňom uvedené.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a)zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarmi, povodňami, zemetrasením, alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti Produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania; (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nieje povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi alebo (i) nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania produktu.

Na obnovu a reinštaláciu softvérových programov a užívateľských dát sa táto obmedzená záruka nevzťahuje. Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi alebo POCO nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti a vhodnosti pre určitý účel) obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na Vás nemusí vzťahovať.

OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie , a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na Vás nemusí vzťahovať.

AUTORIZOVANÉ CENTRUM INFORMAČNÝCH SLUŽIEB POCO


Krajina
Mesto Autorizované centrum služieb Adresa Pracovné dni Pracovné hodiny Telefonné číslo Webová stránka
Czech Sezimovo Ústí II VSP DATA a.s. Centrum služeb Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II Pondelok-Piatok 08:00–16:00 +420 381 489 800 //www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )

PRED ODOSLANÍM TELEFÓNU DO SERVISU:

  1. Zálohujte svoje dáta (pomocou aplikácie Mi Cloud alebo ShareMe
  2. Vyberte SIM a pamäťovú kartu zo zariadenia ak boli vložené do telefónu
  3. Odomknite Váš telefón a odhláste všetky prepojené účty
  4. Podrobne popíšte závadu Vášho zariadenia
  5. Zabezpečte box, v ktorom zariadenie odosielate proti poškodeniu
  6. Uschovajte si svoje SN a IMEI zariadenia pre možnosť sledovania stavu opravy

AKO ZABALIŤ ZARIADENIE PRED ODOSLANÍM:

  1. Pokiaľ je to možné, Vaše zariadenie do servisného strediska odošlite v pôvodnom – originálnom boxe
  2. Pokiaľ ho už nemáte k dispozícii, použite kartónovú krabicu, ktorá je väčšia ako Vaše zariadenie, starostlivo do nej vložte zariadenie a použite dostatočné množstvo vhodnej ochrannej výplne tak, aby ste zabezpečili, že sa telo telefónu, displej a iné súčasti počas prepravy nepoškodia
  3. Vypnite svoje zariadenie a zabezpečte ho proti samovoľnému zapnutiu

PRÉMIOVÁ SLUŽBA - POCO F4 GT

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“), ktorí si zakúpia a aktivujú POCO F4 GT (ďalej len „produkt“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi H. K. Limited so sídlom na adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA

A) ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO F4 GT(ďalej len „produkt“) od 2. mája 2022 do 2. mája 2023 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si Produkt aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja. Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

B) VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:
I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:
I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - POCO F3 (K11A)

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ ;https://www.mi.com/global/service/warrantysa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO F3 (K11A) (ďalej len „produkt“) od 19. apríla 2021 a 18. júla 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zahŕňať bezplatnú charge.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - POCO X3 Pro (J20S)

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ ;https://www.mi.com/global/service/warrantysa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO X3 Pro (J20S) (ďalej len „produkt“) od 5. apríla 2021 a 4. júla 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zahŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.