Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

POCO အာမခံ အသိေပးခ်က္

ဤအာမခံသည္ လူႀကီးမင္းအား အခ်ိဳ႕ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးထားၿပီး လူႀကီးမင္း၏ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ စီရင္စုအတြင္းရွိ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွ ေပးထားေသာ အျခားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ စီရင္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စားသံုးသူဥပေဒသည္ အာမခံကာလအနည္းဆံုး မည္၍မည္မွ်ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ အရာမ်ားမွ အပ POCO သည္ လူႀကီးမင္း၏ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ကို မလုပ္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ နားလည္မွုရွိေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ စီရင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွုျပဳပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဤအာမခံစာခ်ဳပ္သည္ Xiaomi ထုတ္ကုန္မ်ား၏ မူလအတိုင္း တပ္ဆင္ေရာင္းခ်ထားေသာ hardware အစိတ္အပိုင္းမ်ား (ဤေနရာမွစ၍ “ကုန္ပစၥည္း” ဟု သံုးႏွုန္းမည္) အတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး Xiaomi သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိရိယာမ်ားအေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိုအတြက္ အသံုးျပဳသူဘက္မွ လိုင္စင္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ အာမခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ကာလကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအာမခံ

မူလဝယ္ယူသူအား Xiaomi မွ အာမခံသည္မွာ လူႀကီးမင္း၏ POCO ကုန္ပစၥည္းသည္ အာမခံသက္တမ္းကာလအတြင္း သာမာန္အတိုင္းသာ အသံုးျပဳပါက ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုတို႔တြင္ အျပစ္အနာအဆာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤအာမခံ၏ သက္တမ္းေပးထားခ်က္မွာ ျဖဳတ္၍မရေသာ အမာခံအပိုင္းမ်ားအတြက္ တစ္ (1) ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ျဖဳတ္၍ရႏိုင္ေသာ ဘတၳရီႏွင့္ အားသြင္းတံုးတို႔အတြက္မူ ေျခာက္ (6) လ၊ ျဖဳတ္၍မရေသာ ဘတၳရီအတြက္ ဝယ္ယူခ်ိန္မွစ၍ တစ္ (1) နွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တြင္ဆိုထားေသာ အပိုဒ္မ်ားမွ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Xiaomi သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဝင္အနည္းဆံုးေပးရမည့္ အာမခံသက္တမ္းအား ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမလုပ္ပါ။ Xiaomi အေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွု တံု႔ေႏွးျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ အမွားအယြင္းကင္းမည္ဟု အာမ မခံပါ။ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အျပစ္အနာအဆာေတြ႕ပါက ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာအျမင့္ဆံုးအထိ ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ လူႀကီးမင္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ၊ သီးသန္႔သံုးႏိုင္သည့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးမည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားမွအပ ပို႔ေဆာင္ခႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခတို႔ က်သင့္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ အစားထိုး hardware ကုန္ပစၥည္းမဆို မူလအာမခံသက္တမ္း၏ က်န္ရွိသက္တမ္း သို႔မဟုတ္ ရက္သံုးဆယ္ (30) တို႔အနက္ သက္တမ္းကာလ ပိုမိုၾကာရွည္

စြာ က်န္ရွိေသးေသာ သက္တမ္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္းေနထိုင္ရာေဒသ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မည္သည့္ ထပ္ေဆာင္းသက္တမ္းျဖင့္မဆို အာမခံသက္တမ္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံဝန္ေဆာင္မွု ရရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အညီ Xiaomi အေနႏွင့္ ဝယ္ယူသူတို႔အား ဝယ္ယူမွုအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားတို႔ ေပးရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ IMEI ပါေသာ အာမခံကတ္ျပား ျပရန္အတြက္ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းတြင္ သင္ထည့္သြင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ မည္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရာမ်ားကို ဘက္ခ္အပ္ ျပဳလုပ္သိမ္းဆည္းရန္မွာ လူႀကီးမင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ထိုေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအရာမ်ား ပ်က္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာမတ္ျပန္ခ်လိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ျပီး Xiaomi အေနႏွင့္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု သို႔မဟုတ္ ဆံုးရွုံးနစ္နာမွုမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

အက်ံဳးမဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား Xiaomi မွ အျခားတနည္းနည္းျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါက ဤကာလသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံသည္ Xiaomi မွ သို႔မဟုတ္ Xiaomi အတြက္ ထုတ္ထားေသာ “Xiaomi” သို႔မဟုတ္ “Mi” သို႔မဟုတ္ “POCO”အမွတ္တံဆိပ္၊ ကုန္ပစၥည္းအမည္ သို႔မဟုတ္ အမွတ္အသား ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ဤကာလသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံသည္- (က) သဘာဝအရ ပ်က္စီးမွုမ်ား၊ ဥပမာ - မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းျဖစ္၍ ေရႀကီးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ငလ်င္လွုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပင္ပအေၾကာင္းအရင္းမ်ား (ခ) ေပါ့ဆမွု (ဂ) စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳမွု (ဃ) ကုန္ပစၥည္း၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း (င) Xiaomi ကုန္ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု (စ) မေတာ္တဆမွု၊ အၾကမ္းပတမ္းသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာသံုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု (ဆ) Xiaomi မွ ေျပာထားေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အသံုးျပဳမွုအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မကိုက္ညီေသာ ဗို႔အား သို႔မဟုတ္ အားသြင္းမွုတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု (ဇ) Xiaomi ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူ တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္(အဆင့္ျမွင့္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအပါအဝင္) ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု သို႔မဟုတ္ (ဈ) သက္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းအသံုးျပဳမွုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အရာမ်ားအတြက္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ ဤကာလသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ သက္တမ္းရွိေသာ အာမခံတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပရိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ရယူေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးျခင္းတို႔ မပါဝင္ပါ။ မည္သည့္ Xiaomi ပစၥည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူ၊ ေအးဂ်င့္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမဆို ဤ ကာလအကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံအား မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ မည္သည့္အခ်က္အလက္အဆို တရားဥပေဒႏွင့္မညီ သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုး၍မရႏိုင္ပါက သက္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တရားဝင္မွုႏွင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ထိခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းမရွိေစရပါ။ ဥပေဒမွ တားျမစ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ Xiaomi မွ တနည္းတဖံုျဖင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းမရွိပါက ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ေပးသည့္ ျပင္ဆင္ေရးဝန္ေဆာင္မွုသည္ မူလဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအလိုက္ အကန႔္အသတ္ရွိႏိုင္ပါသည္။

အျခားသြယ္ဝိုက္ေပးထားေသာ အာမခံမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည့္ အေျခအေနမွအပ ရွိရွိသမွ်ေသာ သြယ္ဝိုက္ညႊန္းဆိုေပးထားေသာ အာမခံမ်ား (ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရွိမွု အာမခံႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ၾက့ံခိုင္မွုဆိုင္ရာ အာမခံ အပါအဝင္) တို႔သည္ ဤ ကာလအကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံ၏ ကာလသက္တမ္းအတြင္းသာ ရွိရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သြယ္ဝိုက္ေပးထားေသာ အာမခံ၏ ကာလသက္တမ္းအား ကန္႔သတ္မွုကို ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူႀကီးမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ခ်င္မွသာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိခိုက္ပ်က္စီးမွုမ်ားအတြက္ အကန္႔္အသတ္မ်ား သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အရာမ်ားမွ အပ Xiaomi အေနႏွင့္ မေတာ္တဆ၊ သြယ္ဝိုက္၊ ထူးထူးျခားျခား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနႏွင့္ ျဖစ္လာသည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီမွုမ်ား၊ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားဆံုးရွံုးမွုမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာအရာမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေပးထားေသာ အာမခံမ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမဆို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ခ်ိဳးေဖာက္မွုေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ထိခိုက္နစ္နာမွုမ်ားအတြက္ အျခားေသာ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားမွ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ Xiaomi အား ထိုက့ဲသို႔ေသာ အရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အၾကံေပးထားသည္ ျဖစ္ေစကာမူ တာဝန္မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား၊ သြယ္ဝိုက္ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခုိက္ပ်က္စီးမွုမ်ားအား အက်ံဳးမဝင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္မျပဳပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ အက်ံဳးမဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူႀကီးမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ခ်င္မွသာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Xiaomi တရားဝင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရထားေသာ ဆိုင္တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တရားဝင္အခြင့္ရ ျပင္ဆိုင္ ျမိဳ႕ လိပ္စာ တယ္လီဖုန္း အလုပ္ခ်ိန္
MSC-Lanmadaw, YGN – SLN HQ ရန္ကုန္ အမွတ္ 576 (ကမ္းနားလမ္းနွင့္ 8 လမ္းေထာင့္) လမ္းမေတာ္ ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ 01-218041၊ 01-2317233၊ 098559229 တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm
MSC-Kyauktada, YGN – SLN01 ရန္ကုန္ အမွတ္ 189 ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ (အလယ္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ 01-387419၊ 09-8552744၊ 098578269 တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm
MSC-Kyauktada, YGN – SLN02 ရန္ကုန္ အမွတ္ 174 ၊ 36 လမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ 09-253679707၊ 01-371262၊ 01-379564 တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm
MSC-Chanayetharzan, Mandalay – SLN03 မႏၱေလး အမွတ္ c/4-2 (32 x 33 လမ္းၾကား) (77 x 78 လမ္းၾကား) ရတနာလမ္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး 09-91022630၊ 09260029229 တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm
MSC-NayPyiDaw – SLN04 ေနျပည္ေတာ္ အခန္းအမွတ္ (Pa/91) လွဆုဓါတ္ပံုဆိုင္အနီး၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေနျပည္ေတာ္ 067-421054၊ 09-790144913 တန လာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm