Home > Support > GARANCE

GARANCE

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že váš výrobek POCO nebude během záruční doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování. Záruka je poskytována v délce dvou (2) let na hostitelskou jednotku, šesti (6) měsíců na vyměnitelnou baterii a nabíječku, dvou (2) let na nevyměnitelnou baterii od data nákupu. Bez ohledu na předchozí ustanovení společnost Xiaomi nevylučuje, neomezuje nebo nezrušuje minimální zákonnou záruční lhůtu stanovenou příslušným zákonem.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě vady jsou toto v nejširším rozsahu povoleném zákonem vaše jediné a výlučné nápravné prostředky. Mohou být účtovány přepravní a manipulační poplatky s výjimkou případů zakázaných příslušnými zákony.

Na jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude poskytnuta záruka na zbývající část původní záruční lhůty nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je delší, nebo na jakoukoli dodatečnou lhůtu, která může být platná ve vaší jurisdikci.

JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

V souladu s platnými právními předpisy může společnost Xiaomi požadovat od zákazníka, aby předložil podrobný doklad o nákupu a záruční list s kódem IMEI produktu. Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte ve výrobku uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že taková data, software nebo jiné materiály budou během opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi nebude za takové škody nebo ztráty odpovědná.

VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou „Xiaomi“ nebo „Mi“ nebo „POCO“, obchodní značkou nebo logem, které jsou na něm uvedeny.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem výrobku mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení; (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi, nebo (i) nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

Na obnovu a reinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se tato omezená záruka nevztahuje. Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi nebo POCO není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, jsou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

OMEZENÍ NÁHRADY ŠKOD

Společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována.

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

POCO Customer Service
Telefonní číslo: +420800701541
Pracovní hodiny: pondělí - pátek 9:00 - 17:00

Autorizované centrum informačních služeb POCO


Země
Město Autorizované centrum služeb Adresa Pracovní dny Pracovní hodiny Telefonní číslo webová stránka
Czech Sezimovo Ústí II VSP DATA a.s. Centrum služeb Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 381 489 800 //www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )
Czech Tábor VSP DATA a.s. Sběrné místo Údolní 2188, 390 64 Tábor Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 381 489 800 //www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )
Czech Holešovice VSP DATA a.s. Sběrné místo Jateční 1530/33, 170 00 Praha 7 – Holešovice Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 730 575 858 – sběrné místo //www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )

PŘED ODESLÁNÍM TELEFONU DO SERVISU:

1.Zálohujte svá data (pomocí aplikace Mi Cloud nebo ShareMe)

2.Vyjměte SIM a paměťovou kartu (pokud je máte v telefonu)

3.Odemkněte Váš telfeon a odhlašte všechny účty (Google, MiAccount)

4.Podrobně popište závadu na Vašem zařízení

5.Zabezpečte box, ve kterém zařízení posíláte.

6.Uschovejte si své IMEI a SN. Tyto údaje můžete použít při kontrole stavu opravy

JAK ZABALIT ZAŘÍZENÍ PŘED ODESLÁNÍM

1.Pokud je to možné, pošlete zařízení v originálním boxu.

2.Pokud nemáte originální box. Využite jakoukoliv kartonovou krabici, které je větší než Vaše zařízení. Pečlivě zařízení vložte a použijte dostatečné množství výplně.

3.Pečlivě ochraňte tělo telefonu včetně LCD.

4.Vypněte své zařízení a zabezpečte jej proti samovolnému zapnutí.

POCO X4 GT Premium Service

Kromě spotřebitelských práv zaručených zákonnou zárukou a podmínkami zveřejněnými na stránce //www.po.co/global/service/warranty/se následující dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka vztahuje na všechny spotřebitele, kteří si zakoupili a aktivovali POCO X4 GT (dále jen „Produkt“) na území České republiky („Spotřebitel“). Komerční záruku nabízí Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Záruka ochrany displeje,

a) Rozsah

Spotřebitelé, kteří si zakou POCO X4 GT purchased between 23.06.2022 to 22.06.2023 prostřednictvím jakéhokoli oficiálního prodejního kanálu (online nebo offline) společnosti Xiaomi na území České republiky („Území“) a aktivují produkt v rámci Území, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním oficiálním servisním centru Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud dojde k poškození displeje výše uvedených Produktů nebo vadě neúmyslným jednáním Spotřebitele (např. neúmyslným pádem produktu). Taková oprava displeje je bezplatná a zahrnuje v případě potřeby také bezplatnou výměnu displeje.

Pro uplatnění této komerční záruky musí spotřebitel kontaktovat zákaznickou podporu Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádáni o zaslání faktury za nákup nebo dodacího listu.

b) Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje a nelze uplatnit na následující případy:
I. Poškození displaje způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch displaje, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho se komerční záruka nevztahuje na žádný z následujících případů:
I. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno,bylo odstraněno nebo zmanipulováno;
III. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Vada je způsobena nevhodným používáním/jiným než k určenému účelu nebo v rozporu s manuály nebo pokyny společnosti Xiaomi nebo prodejce;
V. Vada vzniká vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele, nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo komponentů.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být z důvodu poškození nebo úpravy displeje nahrazeny novým produktem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitelů podle platných zákonů.POCO F4 GT Premium Service

Kromě spotřebitelských práv zaručených zákonnou zárukou a podmínkami zveřejněnými na stránce //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty následující dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka vztahuje na všechny spotřebitele, kteří si zakoupili a aktivovali POCO F4 GT/ POCO F4 (dále jen „Produkt“) na území České republiky („Spotřebitel“). Komerční záruku nabízí Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Záruka ochrany displeje,

a) Rozsah

Spotřebitelé, kteří si zakoupí POCO F4 GT/ POCO F4 mezi 2.5. 2022 a 1. 5. 2023 prostřednictvím jakéhokoli oficiálního prodejního kanálu (online nebo offline) společnosti Xiaomi na území České republiky („Území“) a aktivují produkt v rámci Území, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním oficiálním servisním centru Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud dojde k poškození displeje výše uvedených Produktů nebo vadě neúmyslným jednáním Spotřebitele (např. neúmyslným pádem produktu). Taková oprava displeje je bezplatná a zahrnuje v případě potřeby také bezplatnou výměnu displeje.

Pro uplatnění této komerční záruky musí spotřebitel kontaktovat zákaznickou podporu Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádáni o zaslání faktury za nákup nebo dodacího listu.

b) Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje a nelze uplatnit na následující případy:
I. Poškození displaje způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch displaje, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho se komerční záruka nevztahuje na žádný z následujících případů:
I. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno,bylo odstraněno nebo zmanipulováno; III. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Vada je způsobena nevhodným používáním/jiným než k určenému účelu nebo v rozporu s manuály nebo pokyny společnosti Xiaomi nebo prodejce;
V. Vada vzniká vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele, nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo komponentů.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být z důvodu poškození nebo úpravy displeje nahrazeny novým produktem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitelů podle platných zákonů.

GARANCE VÝMĚNY DISPLEJE - POCO X3 PRO/ POCO F3

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v České republice („spotřebitel“). Obchodní záruku poskytuje Xiaomi H.K. Limited registrováni v Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Rozsah

Spotřebitelé, kteří si zakoupí produkt POCO X3 Pro a POCO F3 (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) v období 19. dubna 2021 – 18. července 2022 a aktiviují produkt v České republice ( dále jen “území”) budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou výměnu/opravu displeje v místním servisním středisku Xiaomi po dobu 6 měsíců od zakoupení produktu, pokud obrazovka výše uvedených produktů je poškozena neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu).

Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků.

Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy:

I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, obchodní záruka nebudu uznána v následujících případech:

I. Spotřebitel neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.